Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA

 

Temeljne naloge Službe za zakonodajo lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:

 

medresorsko usklajevanje, v okviru katerega Služba za zakonodajo z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru oziroma ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke pravnih aktov ministrov, obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij;

 

dejavnosti nomotehnike, v okviru katerih Služba za zakonodajo oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru, ter pravnih aktov vlade in ministrov;

 

– priprava neuradnih prečiščenih besedil predpisov in drugih splošnih aktov, kot je določeno z uredbo, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, vključno s skrbništvom zbirke neuradnih prečiščenih besedil predpisov;

 

– izvajanje postopka notifikacije, v okviru katerega Služba za zakonodajo uradno sporoča Evropski komisiji besedila nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi ter spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, prav tako pa spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije;

 

– sodelovanje pri pripravi odgovorov v predsodnih postopkih, ki jih Evropska komisija sproži zaradi domnevnih kršitev prava Evropske unije;

 

– izdajanje, v skladu z zakonom, Uradnega lista Republike Slovenije, zagotavljanje objave predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje Registra Predpisov Slovenije in Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS);

 

– opravljanje vseh drugih nalog v skladu s sklepi vlade in sprejeto zakonodajo.