Skoči na vsebino

TEMELJNI AKTI EVROPSKE UNIJE

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, 1951 (prenehala veljati julija 2002)

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisana v Rimu 25. 3. 1957

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), podpisana v Rimu 25. 3. 1957

 

Konvencija o reviziji Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti z namenom, da se bo za Nizozemske Antile uporabljala posebna ureditev pridruževanja iz četrtega dela te pogodbe 

 

Pogodba o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1965 (UL 152, 13.7.1967), razveljavljena z Amsterdamsko pogodbo, razen Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti

 

Enotni evropski akt (UL L 169, 29.6.1987) 

 

Pogodba, ki spreminja nekatere proračunske določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Luxembourgu leta 1970 (UL L 2, 2.1.1971)  

 

Pogodba, ki spreminja nekatere finančne določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1975 (UL L 359, 31.12.1977)  

 

Pogodba, ki spreminja nekatere določbe Protokola o statutu Evropske investicijske banke, podpisana v Bruslju leta 1975 (UL L 91, 6.4.1978)

 

Akt o dopolnitvi Protokola o statutu Evropske investicijske banke, ki pooblašča Svet guvernerjev za ustanovitev Evropskega investicijskega sklada  

 

Akt o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami, podpisan v Bruslju leta 1976 (UL L 278, 8.10.1976)  

 

Sklep Sveta o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami  

 

Sklep Sveta z dne 25. junija in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom

 

Pogodba, ki glede na Grenlandijo spreminja pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1984 (UL L 29, 1.2.1985)

 

Dokumenti o pristopu kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške ter Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropskim skupnostim (UL L 73, 27.3.1972) 

 

Dokumenti o pristopu Helenske republike k Evropskim skupnostim (UL L 291, 19.11.1979)  

 

Dokumenti o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim (UL L 302, 15.11.1985)  

 

Dokumenti o pristopu Republike Avstrije, Kraljevine Švedske, Republike Finske in Kraljevine Norveške k Evropski uniji (UL C 241, 29.8.1994)

 

Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu leta 1992 (UL C 191)

 

Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Amsterdamu leta 1997 (UL C 340, 10.11.1997)  

 

Pogodba iz Nice, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Nici 26. 2. 2001 (UL C 80, 10.3.2000) 

 

Sklep Sveta z dne 12. julija 2002 o dopolnitvi Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti (2002/653/ES)

 

Akt o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji(UL L 236, 23.9.2003)

 

Dokumenti o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (UL L 157, 21.6.2005)

 

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12. 2007)

 

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Dokumenti o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 112, 24.4.2012)