Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLEP VLADE RS

 

Številka: 02500-1/2007/9
Ljubljana, 22.03.2007

 

Vlada Republike Slovenije je na 114. redni seji dne 22.03.2007 pod točko 1.13 obravnavala predlog za vzpostavitev projekta "Prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje" in sprejela naslednje

 

S K L E P E :


1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo »Prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje«.

 

2. Vzpostavi se projekt »Prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje«.

 

3. Vlada Republike Slovenije je za izvedbo projekta zadolžila Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

 

4.  Razveljavi se sklep o ustanovitvi strokovne skupine za redakcijo prevodov odločb Sodišča Evropskih skupnosti, št. 02500-4/2005/8 z dne 29.9.2005.

 

5. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi predlog sprememb skupnega kadrovskega načrta na način, da se število dovoljenih zaposlitev v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo za čas trajanja projekta poveča za dva javna uslužbenca. Dodatni delovni mesti se zagotovita iz rezerve skupnega kadrovskega načrta.

 

6. Predstojnik Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ustanovi projektno skupino, ki jo sestavljajo zaposleni v tej službi in zunanji strokovnjaki za prevajanje, lektoriranje in pravno redakcijo. Z izbranimi strokovnjaki, ki niso javni uslužbenci, se sklenejo avtorske ali podjemne pogodbe. Javnim uslužbencem se za delo na projektu izplača dodatek za povečan obseg dela v skladu s kriteriji oziroma merili tega projekta.

 

7. Sredstva za realizacijo projekta se Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v letu 2007 zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije po 42. členu Zakona o javnih financah, za leta 2008 do 2010 pa ob pripravi proračuna za vsako posamezno leto.

 

8. Sredstva iz prejšnje točke se lahko uporabijo za naslednje namene:
– za pripravo in zagon projekta,
– za materialne stroške,
– za plače novo zaposlenim za izvajanje projekta in
– za plačilo dela strokovnjakov.

 

9. Administrativno-tehnično pomoč in druge materialno tehnične pogoje za izvedbo projekta zagotovi Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo iz namenskih sredstev projekta.

 

10. Prednostni vrstni red zagotavljanja slovenskih besedil sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje se po potrebi uskladi z Ministrstvom za pravosodje. 

 

 

mag. Božo Predalič

GENERALNI SEKRETAR


PREJMEJO:

– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za pravosodje
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje