Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KLJUČNE FAZE PROJEKTA

 

Služba Vlade RS za zakonodajo se je zaradi zahtevnosti, kompleksnosti in številčnosti aktivnosti, ki predstavljajo jedro projekta, projekta lotila postopno in večstopenjsko.

 

Projekt teče v več fazah, in sicer na podoben način kot pri pripravi acquis communautaire v slovenskem jeziku. V skladu s šestim sklepom Vlade RS je predstojnik Službe Vlade RS za zakonodajo ustanovil projektno skupino, ki jo sestavljajo zaposleni v Službi Vlade RS za zakonodajo in zunanji strokovnjaki za prevajanje, lektoriranje in pravno redakcijo.

 

Z namenom vzpostavitve čim bolj preglednega, strokovnega in tehnično podprtega izvajanja projekta je Služba Vlade RS za zakonodajo že pri pripravi vladnega gradiva sodelovala s službami in strokovnjaki, ki imajo večletne izkušnje s področja prevajanja in strokovnega redigiranja pravnih besedil, pridobljene bodisi v okviru projekta priprave primarne in sekundarne zakonodaje Evropskih skupnosti in Evropske unije bodisi v okviru zagotavljanja slovenskih besedil sodb mednarodnih sodišč.

 

Pri sprejemanju odločitve, na kakšen način zagotoviti strokovno najustreznejši kader in optimizirati ključne faze od prevoda do končnega preverjanja pravno-jezikovne ustreznosti besedila, se je Služba Vlade RS za zakonodajo med drugim posvetovala s predstavniki slovenskega oddelka na Sodišču Evropskih skupnosti v Luxembourgu, ki imajo največ izkušenj pri tovrstnem delu.

 

Na podlagi zgoraj navedenih usklajevanj in priporočil se je ustrezen kader, s pomočjo katerega bo mogoče pripraviti kakovostno, tj. jezikovno in pravno ustrezno, besedilo sodb v slovenskem jeziku, iskal zlasti med pravniki oziroma prevajalci z večletnimi izkušnjami pri prevajanju in redigiranju pravnih besedil.

 

Prevajanje

Sodbe se praviloma prevajajo iz francoščine in nemščine, iz angleščine pa le, če ni mogoče zagotoviti prevodov iz prvih dveh jezikov ali če je jezik postopka angleščina. Pri pregledu sodb, ki sodijo v korpus tega projekta, je bilo ugotovljeno, da zahtevnost besedil in specifična pravna terminologija terjata izjemno usposobljenost prevajalca. Za ta pravna besedila namreč ni značilna relativno visoka stopnja ponavljanja stavkov ali njihovih delov, ker gre za posamične sodbe, ki se med seboj razlikujejo po predmetu zadeve, referenčnih pravnih podlagah, pa tudi po strankah, ki so rezidenti različnih nacionalnih sistemov, katerih pravni sistemi vplivajo na argumentacijo v postopku in posledično na obrazložitev sodbe. S tega vidika je treba k prevajanju izvirnika sodbe pristopiti celostno, poleg tega je treba vsako zadevo obravnavati vsebinsko ločeno od drugih zadev. Poudarek je torej na jezikovni in pravno vsebinski ustreznosti končnega besedila.

 

V ta namen je Služba Vlade RS za zakonodajo pripravila interni poziv, s katerimi je želela k prevajanju privabiti javne uslužbence, ki imajo izkušnje s prevajanjem acquis communautaire.

 

Pravna redakcija

Zaradi že omenjene zahtevnosti besedila so v fazo pravne redakcije sodb vključeni pravniki z večletnimi izkušnjami na področju redigiranja pravnih besedil, zlasti slovenskih besedil primarne in sekundarne zakonodaje Skupnosti in Evropske unije oziroma sodb drugih mednarodnih sodišč. Poleg tega morajo tudi pravniki obvladati vsaj dva jezika (francoščina, nemščina oziroma angleščina) in predvsem pravno terminologijo v teh jezikih. Potrebno je poznavanje in uporaba terminoloških in zakonodajnih baz, vzpostavljenih na ravni EU in na nacionalni ravni (EUR-Lex, JurisVista, Evroterm/Evrokorpus, IATE, itd.). Priporočljivo je tudi, da pravniki poznajo vsebino zgodovinskih sodb in pravo Skupnosti.

 

Komisija za pravno redakcijo sodb

Na najvišji ravni deluje t.i. komisija za pravno redakcijo sodb, v katero so vključeni uveljavljeni pravni strokovnjaki in po potrebi člani projektne skupine. Komisija je zadolžena za zagotovitev istovetnosti sodbe v slovenskem jeziku s sodbo v izvirniku, in sicer s strokovne, terminološke in jezikovne plati. Člane komisije je imenovala Vlada RS s sklepom št. 02500-5/2007/3 z dne 27.09.2007.

 

 

Diagram poteka