Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT "PREVAJANJE IN REDAKCIJA SODB SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI IN SODIŠČA PRVE STOPNJE"

 

Dolžnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS), da zagotovi slovenska besedila temeljnih sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: sodbe) izvira že iz časa njenega statusa države kandidatke in je enakovredna obveznosti zagotovitve primarne in sekundarne evropske zakonodaje v slovenskem jeziku, ki jo je RS v celoti izpolnila do polnopravnega članstva v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).

 

Zagotovitev slovenskih besedil sodb temelji zlasti na načelih jezikovne ureditve EU in določbah Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), ki urejajo pristojnosti in delovanje Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: Sodišče). Sodišče v skladu s Pogodbo zagotavlja spoštovanje prava pri razlagi in uporabi Pogodbe ter nadzira zakonitost aktov, ki jih sprejemajo institucije EU. Sodna praksa Sodišča je tako izjemno pomemben pravni vir. Nenazadnje so tudi nacionalna sodišča dolžna slediti razlagi Sodišča. Kadar Sodišče odloči, da akt Skupnosti ni v skladu s Pogodbo, ali kadar sprejme razlago prava Skupnosti, je taka odločba zavezujoča in jo morajo sodišče, ki je postavilo vprašanje, in vsa druga sodišča držav članic upoštevati. Enako velja za vse druge državne organe in subjekte, ki odločajo o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz ureditve EU. Tudi in predvsem v povezavi z 11. členom Ustave RS, ki določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, morajo imeti nacionalna sodišča in drugi državni organi, predvsem pa tudi državljani RS možnost, da so jim sodbe na voljo v slovenskem jeziku.

 

V skladu z idejo enakopravnosti držav članic EU in njeno jezikovno ureditvijo je vsak izmed uradnih jezikov EU lahko izbran za jezik postopka na Sodišču. V primeru predlogov za sprejem predhodne odločbe je jezik postopka vedno jezik nacionalnega sodišča, ki je zahtevo predložilo Sodišču. Tak položaj je tudi izraz načela enakega dostopa vseh državljanov EU do Sodišča. Iz istih razlogov se sodbe, sklepi in sklepni predlogi objavljajo v vseh uradnih jezikih EU v Zbirki odločb sodne prakse Sodišča, njihova besedila pa so na voljo tudi na spletnih straneh Sodišča. Prevajanje sodb, sprejetih po datumu pristopa RS k EU, v slovenski jezik tako redno zagotavlja Sodišče oziroma slovenski pravniki lingvisti, zaposleni v Luksemburgu. Nacionalna besedila sodb, ki jih je Sodišče izdalo v času pred pristopom, mora zagotoviti vsaka država članica sama.

 

V ta namen je Vlada RS dne 22. marca 2007 sprejela sklep št. 02500-1/2007/9 o vzpostavitvi projekta "Prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje" in za njegovo izvedbo zadolžila Službo Vlade RS za zakonodajo.

 

Služba Vlade RS za zakonodajo je aktivno sodelovala pri projektu priprave primarne in sekundarne evropske zakonodaje in v tem projektu odigrala odločilno vlogo pri zagotavljanju pravnih strokovnjakov. V obdobju pred pristopom RS k EU je Sodišče, med drugim zaradi pomembnosti sodb kot pravnega vira, v sodelovanju s TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) pripravilo več izobraževalnih seminarjev za pravnike, ki naj bi bili v državah članicah vključeni v pripravo besedil sodb v nacionalnih jezikih. Ti seminarji so bili organizirani na Sodišču v Luxembourgu. Namen izobraževanj sta bili vzpostavitev sodelovanja med pravniki prevajalci nacionalnega oddelka na Sodišču in pravniki, ki bi na državni ravni sodelovali v zagotavljanju besedil sodne prakse Sodišča, in seznanitev udeležencev s tehnično podporo in potrebnimi znanji za pripravo slovenskih besedil temeljnih sodb Sodišča. Izobraževanja so bila prvič organizirana v letu 2002 in zadnjič v marcu leta 2006. Izobraževanja so se iz RS udeležili sodelavci Službe Vlade RS za zakonodajo.

 

 

Vse dodatne informacije o projektu lahko dobite po elektronski pošti: sodbe.svz(at)gov.si.