Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT PRENOVE PIS

 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba), ki v skladu z 11.a členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS), je leta 2010 pripravila celovito analizo obstoječih informacijskih rešitev, za kateri je odgovorna (PIS in Register predpisov Slovenije), in na tej podlagi tudi predlog akcijskega načrta za prenovo PIS. Slednji dokument je bil med drugim oblikovan na podlagi predhodno izvedenih usklajevanj z vsemi skrbniki baz, ki naj bi se integrirale v PIS.  Po dokončni uskladitvi je služba gradivo predložila Vladi Republike Slovenije v obravnavo.

 

Vlada Republike Slovenije je predmetno gradivo obravnavala na svoji 126. redni seji dne 24. 3. 2011 in sprejela sklepe, na podlagi katerih je služba pristopila k prenovi PIS.

 

Prenova PIS je trajala dobra tri leta. V prvem letu je služba izvedla javno naročilo, s katerim je izbrala   zunanjega izvajalca za izvedbo informacijske rešitve, in pripravila spremembe in dopolnitve predpisov, na podlagi katerih je lahko začela pripravljati neuradna prečiščena besedila podzakonskih predpisov. Po izboru zunanjega izvajalca je služba, skupaj z vsemi vpletenimi državnimi organi, pristopila k pripravi Projekta za izvedbo PIS in sklicala Uredniški odbor PIS, v okviru katerega so razvoj tako po vsebini kot z vidika ustreznosti izbranih informacijskih rešitev spremljali in nadzirali predstavniki tistih subjektov, ki so prispevali svoje podatke in druge vsebine v PIS. To so: Državni zbor Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve in služba. Od maja 2012 do konca leta 2013 so se izvajale vse aktivnosti, ki so bile potrebne za integracijo vseh virov v skladu s Projektom za izvedbo PIS. Uredniški odbor PIS je na svoji zadnji seji dne 23. 12. 2013 potrdil ustreznost informacijske rešitve prenovljenega PIS in soglašal, da se prenovljeno spletišče 15. 1. 2014 preda v produkcijo. Od tega datuma je prenovljeno spletišče brezplačno dostopno javnosti na naslovu www.pisrs.si.

 

V prenovljenem PIS se po uspešno izvedenih integracijah trenutno prikazujejo podatki in dokumenti iz naslednjih registrov ter podatkovnih in dokumentnih zbirk:

 

1. register predpisov Slovenije (RPS) – skrbnica Služba za zakonodajo;

2. zbirki neuradnih prečiščenih besedil – skrbnica Služba za zakonodajo in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije;
3. zbirka uradnih objav – skrbnik Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije;
4. baze zakonodajnega postopka – skrbnik Državni zbor Republike Slovenije;
5. baze odločitev Ustavnega sodišča – skrbnik Ustavno sodišče Republike Slovenije
6. baze sodne prakse (SOVS, IESP, VDSS in UPRS) – skrbnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije;
7. register mednarodnih nepogodbenih in pogodbenih aktov – skrbnik Ministrstvo za zunanje zadeve (za potrebe PIS je bila zbirka posodobljena v sodelovanju s Službo za zakonodajo);
8. register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti – skrbnik Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije;
9. zbirka vladnih gradiv – skrbnik Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije;
10. zbirka odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, sprejetih na podlagi pritožb, ki so jih vložili državljani Republike Slovenije – skrbnik Državno pravobranilstvo Republike Slovenije;
11. zbirka zgodovinske sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje v slovenščini – skrbnica Služba za zakonodajo;
12. register organov in organizacij – skrbnik Ministrstvo za pravosodje (register za potrebe PIS zagotavlja Služba za zakonodajo).

 

V letu 2014 je predvideno dokončanje še nekaterih t.i. podpornih nalog PIS, ki zaradi njihove obsežnosti in zapletenosti ter kadrovskih omejitev še niso v celoti realizirane. Z njihovim dokončanjem bodo vse funkcionalnosti PIS na voljo v polnem obsegu, projekt prenove PIS kot tak pa v celoti zaključen.