Skoči na vsebino

NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE

Delo Službe za zakonodajo je glede na vrsto in zahtevnost delovnih nalog ter njihov obseg in medsebojno povezanost organizirano v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
 

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje zadeve

- spremlja in preučuje ustavnopravna vprašanja, vprašanja volilnih sistemov, vprašanja s področja upravnega prava, vprašanja s področja lokalne samouprave, vprašanja s področja mednarodnega javnega prava, pravosodja in notranjih zadev ter daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge o teh vprašanjih;
- obravnava vprašanja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri in opozarja vlado na protiustaven ali nezakonit predpis ministra;
- pripravlja po sklepu vlade predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki zadevajo področje sektorja, pa po zakonu ne sodijo v delovno področje posameznih ministrstev in drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti.


Sektor za negospodarske dejavnosti

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.

 

Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.

 
Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.


Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov

- upravlja in vodi registre in zbirke podatkov, katerih skrbnik je Služba za zakonodajo;
- spremlja, proučuje in nadgrajuje sisteme za učinkovito obdelavo pravnih podatkov;
- spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, ter o tem daje vladi in ministrstvom mnenja in predloge;
- opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi;
- koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v predsodnih postopkih;

- v vlogi nacionalnega upravljavlca elektronske baze za ugotavljanje kršitev prava EU pošilja Evropski komisiji odgovore Republike Slovenije v predsodnih postopkih;
- spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije;
- sodeluje v delovnih skupinah pri Svetu Evropske unije;
- organizira izobraževanja za resorne organe na področju delovnih nalog sektorja.


Služba za splošne zadeve

- zagotavlja pogoje za nemoteno delo službe ter v zvezi s tem
- planira potrebna proračunska sredstva za delo službe in spremlja porabo;
- skrbi za gospodarno in namensko porabo razpoložljivih proračunskih  sredstev;
- izvaja nabave sredstev za delo službe in vodi postopke javnega naročanja;
- skrbi za redno vzdrževanje in evidentiranje sredstev za delo službe;
- skrbi za varstvo pri delu;
- skrbi za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest službe ter kadrovski načrt;
- vodi  kadrovske zadeve službe ter s tem v zvezi izvaja postopke javnih natečajev za sklenitev delovnega razmerja, naloge v zvezi s postopki zaposlovanja, razporejanja, ocenjevanja, napredovanja javnih uslužbencev in prenehanja delovnega razmerja;
- planira, organizira in skrbi za izvajanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v službe;
- skrbi za informacijski sistem službe;
- organizira izvajanje nalog vložišča in poslovanja z dokumentarnim gradivom službe.