Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE

Delo Službe za zakonodajo je glede na vrsto in zahtevnost delovnih nalog ter njihov obseg in medsebojno povezanost organizirano v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
 

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje zadeve

- spremlja in preučuje ustavnopravna vprašanja, vprašanja volilnih sistemov, vprašanja s področja upravnega prava, vprašanja s področja lokalne samouprave, vprašanja s področja mednarodnega javnega prava, pravosodja in notranjih zadev ter daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge o teh vprašanjih;
- obravnava vprašanja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri in opozarja vlado na protiustaven ali nezakonit predpis ministra;
- pripravlja po sklepu vlade predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki zadevajo področje sektorja, pa po zakonu ne sodijo v delovno področje posameznih ministrstev in drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti.


Sektor za negospodarske dejavnosti

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.

 

Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.

 
Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev

- s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
- po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb;
- ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem so bili sprejeti;
- spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter daje vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.


Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov

- upravlja in vodi registre in zbirke podatkov, katerih skrbnik je Služba za zakonodajo;
- spremlja, proučuje in nadgrajuje sisteme za učinkovito obdelavo pravnih podatkov;
- spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, ter o tem daje vladi in ministrstvom mnenja in predloge;
- opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi;
- koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v predsodnih postopkih;

- v vlogi nacionalnega upravljavlca elektronske baze za ugotavljanje kršitev prava EU pošilja Evropski komisiji odgovore Republike Slovenije v predsodnih postopkih;
- spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije;
- sodeluje v delovnih skupinah pri Svetu Evropske unije;
- organizira izobraževanja za resorne organe na področju delovnih nalog sektorja.


Služba za splošne zadeve

- zagotavlja pogoje za nemoteno delo službe ter v zvezi s tem
- planira potrebna proračunska sredstva za delo službe in spremlja porabo;
- skrbi za gospodarno in namensko porabo razpoložljivih proračunskih  sredstev;
- izvaja nabave sredstev za delo službe in vodi postopke javnega naročanja;
- skrbi za redno vzdrževanje in evidentiranje sredstev za delo službe;
- skrbi za varstvo pri delu;
- skrbi za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest službe ter kadrovski načrt;
- vodi  kadrovske zadeve službe ter s tem v zvezi izvaja postopke javnih natečajev za sklenitev delovnega razmerja, naloge v zvezi s postopki zaposlovanja, razporejanja, ocenjevanja, napredovanja javnih uslužbencev in prenehanja delovnega razmerja;
- planira, organizira in skrbi za izvajanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v službe;
- skrbi za informacijski sistem službe;
- organizira izvajanje nalog vložišča in poslovanja z dokumentarnim gradivom službe.