Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK TEHNIČNE NOTIFIKACIJE

 

Tehnična notifikacija je postopek, po katerem država članica posreduje Evropski komisiji predlog predpisa, ki je predmet tehnične notifikacije. Cilj tega postopka je zagotavljati prosti pretok blaga, in sicer na način, da imajo Evropska komisija in druge države članice možnost dati pripombe na osnutke tehnične zakonodaje, ki jo pripravlja posamezna država članica. 

 

Tehnično notifikacijo na ravni Evropske unije ureja Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17.9.2015, str. 1).

 

V skladu z navedeno direktivo mora vsaka država članica Evropski komisiji notificirati vse predloge tehničnih predpisov, tehničnih specifikacij in druge zahteve, ki vplivajo na prosti pretok industrijskih proizvodov, kmetijskih izdelkov in storitev informacijske družbe, ter vsako prepoved dajanja na trg proizvoda ali storitve, ki vpliva na prosti pretok blaga na večinskem delu ozemlja države. Vsaka država članica mora sprejetje takega predpisa odložiti do izteka roka mirovanja (t.i. »stand still period«), ki znaša 3 do 18 mesecev in v katerem imajo Evropska komisija in druge države članice možnost dati svoje pripombe. Po izteku tega obdobja oziroma po prejemu morebitnih pripomb, ki jih državi članici posreduje Evropska komisija, lahko država članica predpis sprejme in objavi, končno besedilo pa mora nato ponovno poslati Evropski komisiji. Tak predpis mora vsebovati tudi določbo, da se predpis izda ob upoštevanju tega postopka.

 

Pri tem je treba opozoriti, da obveznost notificiranja ne velja za predpise, ki zagotavljajo popoln prenos oziroma izvajanje evropske zakonodaje v nacionalnem pravnem redu, izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih predpisov in izvrševanje sodb Sodišča Evropskih skupnosti ali Sodišča prve stopnje.

 

Prenos te direktive je v slovenskem pravnem redu zagotovljen z Uredbo o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 19/14).

 

Državni organ oziroma nacionalni organ za standarde, ki začne s pripravo standarda ali tehničnega predpisa, mora o tem obvestiti kontaktno točko, tj. Slovenski inštitut za standardizacijo. Tako obvestilo se poda na obrazcu »Obvestilo o pripravi tehničnega predpisa«. Potrebnost tehnične notifikacije potrdi Ministrstvo za gospodarstvo.

 

Več informacij o nacionalnih tehničnih predpisih posameznih držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter Turčije je mogoče pridobiti na spletnih straneh TRIS (Technical Regulations Information System; http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris).