Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTIFIKACIJA DRUGIH IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IN NACIONALNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA IZVAJANJE DRUGIH PRAVNIH AKTOV EVROPSKE UNIJE

 

Države članice morajo velikokrat aktivno delovati tudi na področjih, urejenih z uredbami, odločbami, sklepi, torej z neposredno uporabljivimi pravnimi akti Evropske unije, ki državam članicam sicer ne dopuščajo sprejemanja pravnih aktov, ki bi bili v nasprotju z vsebino uredbe oziroma bi njeno vsebino povzemali, čeprav dobesedno. Seveda to ne pomeni, da države članice na nacionalni ravni ne smejo oziroma jim ni treba urejati ničesar na teh področjih.

 

Pogosto že sami pravni akti državam članicam nalagajo določene obveznosti, npr. notifikacijo organa, pristojnega za izvajanje uredbe ali drugih nalog, posredovanje poročil, mnenj in morebitnih odstopanj, ureditev možnosti, ki so določene v pravnem aktu, na nacionalni ravni ali celo sprejetje določenih predpisov.

 

S tovrstnimi ukrepi se namreč želi zagotoviti učinkovito izvajanje določb navedenih pravnih aktov v vsaki državi članici. Prav tako morajo države članice določiti kazni oziroma druge sankcije za neupoštevanje določb teh aktov, če tako zahteva sam akt oziroma če na tak način sankcionirajo primerljive kršitve nacionalnih predpisov (dolžnost države, da zagotovi učinkovito izvajanje določb pravnega reda Evropske unije). Pogosto pa je tudi nujno, da države članice tem aktom ustrezno prilagodijo svoje predpise.

 

Notifikacija nacionalnih pravnih aktov, sprejetih na podlagi oziroma za izvajanje evropskih uredb, odločb in sklepov, in obveščanje Evropske komisije o izpolnitvi drugih obveznosti se ne izvajata v okviru elektronske notifikacijske baze Evropske komisije, v katero se vnašajo zgolj podatki o nacionalnih predpisih, sprejetih za prenos direktiv.

 

Te vsebine notificira pristojni organ sam, in sicer tako, da pošlje dopis Stalnemu predstavništvu RS pri Evropski uniji, v katerem zaprosi za posredovanje dopisa Generalnemu sekretariatu Evropske komisije (lahko pa tudi že navede, kateremu generalnemu direktoratu ali službi Evropske komisije naj posreduje spremljajoči dopis, če ga organ pozna).

 

Služba Vlade RS za zakonodajo je v tesnem sodelovanju z resornimi organi in na podlagi priporočil Stalnega predstavništva RS pri Evropski uniji, kako postopati v teh primerih, ugotovila, da bi bilo smiselno omogočiti evidenco, ali so bile tovrstne notifikacije opravljene. Zato se pri analizi novo sprejetih pravnih aktov Evropske unije, ki državi članici nalagajo določene ukrepe in katerih podatke Služba Vlade RS za zakonodajo redno vnaša v Register predpisov Slovenije, izluščijo vse morebitne obveznosti in se v tem registru posebej navedejo. V okviru Registra predpisov Slovenije je bilo pristojnim resornim organom tudi omogočeno, da vsako izpolnjeno obveznost evidentirajo. Ta funkcija omogoča vpogled v izpolnjevanje obveznosti, ki jih posamezni pravni akt Evropske unije nalaga Republiki Sloveniji, ter zagotavlja kontinuiran pregled stanja.